SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Pedagogiek

Onze pedagogische visie op het opvoeden van kinderen in een groep luidt:

‘SKH biedt ieder kind de ruimte om zich, in eigen tempo,
in een veilige omgeving door spel en ontdekking te ontwikkelen.’

 

Rijke pedagogische omgeving

Wij vinden het belangrijk dat het kind al op jonge leeftijd leert omgaan met andere kinderen en volwassenen. Dat het leert samen te zijn, de ruimte en aandacht te delen en vriendschappen te sluiten. Naast het sociale aspect van de opvoeding in de groep, worden de belangen van het kind als individu niet uit het oog verloren. Een rijke pedagogische omgeving wordt vooral bepaald door de wijze waarop het kind in de groep wordt benaderd en begeleid en door de geboden materialen en activiteiten. Opvoeden betekent voor ons dan ook observeren, volgen, bijsturen waar nodig, begeleiden, stimuleren, prikkelen en leren.

Opvoedingsondersteuning

Alle activiteiten die tot doel hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren, kunnen gerekend worden tot opvoedingsondersteuning. Bij SKH kunt u gebruik maken van de kennis van onze manager pedagogiek en ontwikkeling. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind, kan op haar een beroep worden gedaan. De ervaring leert dat deze ondersteuning door ouders wordt gewaardeerd.

Baby’s zoveel mogelijk verzorgd door één persoon

Deze ‘mentor’ is ook het vaste aanspreekpunt voor de ouder. Het schema van thuis en dat van het kinderdagverblijf wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Voor baby’s hebben wij binnen en buiten veilige, van de oudere kinderen afgeschermde, plekken gecreëerd, zodat zij op veilige wijze de wereld om zich heen kunnen ontdekken.

Groepsproces

Naarmate de kinderen ouder worden, wordt het groepsproces steeds belangrijker. Het samen eten, samen spelen en het samen beleven van feesten en rituelen stimuleert hechte vriendschapsbanden tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerksters. Wij bieden activiteiten aan die de kinderen spelenderwijs in deze ontwikkeling stimuleren.

Kinderen met een beperking

Het opnemen van kinderen met een beperking is op onze locaties mogelijk. Samen met de ouders wordt zorgvuldig afgewogen en besproken of het kind binnen de locatie en de groep de benodigde aandacht en zorg kan krijgen.

Evaluatie-instrument ‘werken aan welbevinden’

SKH werkt met een instrument dat bestaat uit observatie- en vragenlijsten, waarmee pedagogisch medewerksters kunnen nagaan of de kinderen zich bij SKH prettig en op hun gemak voelen. Het helpt ons om het welbevinden van de kinderen te bewaken en, waar nodig, te vergroten. Eens per jaar bespreken wij met u de uitkomsten van de jaarlijkse observatie van uw kind tijdens het oudergesprek.

SKH investeert in pedagogiek en scholing

Om de stap van pedagogische visie naar de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk te kunnen zetten, ondersteunen de manager pedagogiek en ontwikkeling de pedagogisch medewerksters en managers met advies, Video Interactie Begeleiding, observaties op verzoek en een uitgebreid scholingsaanbod.

Aandacht voor vroeg- en voorschoolse educatie via Startblokken

Leest u hier meer over het programma Startblokken.

Vreedzame BSO

Dankzij dit programma (dat aansluit op de Vreedzame School) leren kinderen en pedagogisch medewerksters elkaar beter kennen en wordt de groep hechter. Leest u hier meer over de Vreedzame BSO.

Lees meer over onder andere de pedagogische visie, het wenbeleid, kinderen met een beperking en kinderparticipatie in het volledige pedagogisch beleid.