SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang
SKH Kinderopvang

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de...

lees meer...

Communicatie met ouders

Verlengstuk van de thuissituatie

Goed contact met ouders is noodzakelijk om de kinderen optimaal te kunnen verzorgen en begeleiden. Voor aanvang van de opvang is er eerst een kennismakingsgesprek op de locatie waar uw kind geplaatst wordt. In dit gesprek willen de pedagogisch medewerksters graag alles horen over uw kind en uw ideeën en opvattingen over de opvoeding. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de werkwijze op het kinderdagverblijf of BSO en maakt u kennis met de pedagogisch medewerksters. Bij de dagopvang (0-4 jaar) worden afspraken gemaakt over het wennen, de voeding en de verzorging. Op de BSO (4-12 jaar) worden specifieke afspraken gemaakt over het wennen en de mate van zelfstandigheid van het kind. Uiteraard kunnen in overleg met u specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding worden gemaakt.

Oudergesprekken

Naast het dagelijks informeel contact tussen u en de pedagogisch medewerksters bij het brengen en halen, zijn er de halfjaarlijkse oudergesprekken voor de dagopvang en één maal per jaar voor de BSO. In dit gesprek komt de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind aan de orde. Ook is er ruimte om ervaringen rond de opvoeding uit te wisselen; de pedagogisch medewerksters kennen uw kind immers goed. Zij maken uw kind mee als het blij en vrolijk is, maar ook als het boos of verdrietig is.

Schriftelijke uitwisseling

Voor kinderen van 0-1 jaar wordt op verzoek van de ouders een schriftje bijgehouden met alle relevante gebeurtenissen voor het kind. Voor kinderen vanaf 1 jaar wordt een kindmap met relevante informatie en werkjes van het kind bijgehouden. De ouders worden op diverse andere manieren schriftelijk geïnformeerd. De gang van zaken op de eigen locatie komt onder de aandacht in de nieuwsbrief. In het SKH bulletin staat informatie die betrekking heeft op alle locaties van SKH. Op de nieuwspagina van deze website vindt u daarnaast het allerlaatste nieuws.

Klachtenprocedure

SKH streeft naar een hoge graad van kwaliteit van haar pedagogisch handelen en dienstverlening en daarmee naar tevredenheid van haar klanten/gebruikers. Niettemin kunnen er situaties zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden. Leest u hier meer over de klachtenprocedure.