skip to Main Content
Waar kan ik het jaaroverzicht 2019 terugvinden?
De jaaroverzichten van SKH/SKiK worden slechts eenmalig via de mail verstrekt. U kunt deze ook terug vinden via het ouderportaal onder het kopje mijn gegevens – mijn facturen. Heeft u geen contract meer met SKH/SKiK en geen toegang meer tot het ouderportaal kunt u mailen naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl

De jaaroverzichten van de peuterspeelscholen heeft u gekregen van stichting Netwerk, als u hier vragen over heeft kunt u mailen met info@netwerkhoorn.nl

Compensatieregeling

Hoe zit het met de kosten tijdens de sluitingsperiode?
Vanaf 16 maart tot 8 juni geldt de compensatieregeling. Dit betekent dat de eigen bijdrage over deze periode vergoedt zal worden.
Deze regeling geldt ook voor kinderen die minder gebruik kunnen of willen maken van de opvang. Wij vragen u daarom om uw factuur te betalen en alleen op te zeggen als u de opvang na deze periode echt niet meer nodig heeft. In dat geval zullen wij uw contract pas beëindigen na de periode dat de maatregelen van kracht zijn.
Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas het geld terug?
U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.
U hoeft in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of de kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage compenseren?
De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

De eigen bijdrage voor de kinderopvang krijgt u terug, als u de volledige factuur heeft betaald. De overheid vergoedt tot het maximum uurtarief, daarboven de kinderopvangorganisatie. Het maximum uurtarief is voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen € 8,17 per uur en voor BSO € 7,02 per uur.

De compensatie door de overheid zal vergoed worden over de periode van 16 maart tot 8 juni. Dit bedrag wordt in juli door de SVB rechtstreeks aan ouders uitgekeerd. U wordt hierover geïnformeerd door de SVB en hoeft hier niets voor te doen. Via svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding en de wijze waarop het bedrag wordt berekend.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, hoe zit het dan met de compensatieregeling?
Volgens de overheid hebben alle ouders recht op compensatie van het volledige bedrag aan de kosten voor kinderopvang.
Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.
Wanneer kunt u de betaling vanuit SKH-SKiK verwachten?
U ontvangt per maand een creditfactuur. Een week na de creditfactuur kunt u het bedrag op uw rekening verwachten. Wij streven er naar om de creditfactuur over de maand maart in juni naar u over te maken, de creditfacturen over de maand april en mei ontvangt u in juli en augustus.
Hoe weet ik wat het bij jullie bekende bankrekeningnummer van mij is?
In de brief van 29 mei staat uw bankrekeningnummer.
Staat hier geen nummer? Dan is deze niet bij ons bekend en kunt u het doorgeven aan debiteuren@kinderopvanghoorn.nl
Staat er wel een nummer maar is dit niet het juiste? Geef dit dan ook door via debiteuren@kinderopvanghoorn.nl
Waarom krijg ik de vergoeding per maand en niet in één keer?
Dit heeft te maken met de betalingsmogelijkheden en –termijnen. Als de eigen bijdrage niet betaald wordt (of door storno niet betaald is), dan vervalt het recht op de compensatievergoeding. Omdat wij van mening zijn dat u zo spoedig mogelijk recht heeft op uw geld, hebben wij besloten de vergoeding in delen uit te betalen.
Hoe kan ik mijn uurtarief achterhalen?

Het uurtarief is te vinden op uw contract, tevens ontvangt u jaarlijks in november/december het actuele prijsoverzicht voor het komende jaar.
U kunt het uurtarief zelf berekenen door het factuurbedrag per opvangvorm te delen door het aantal afgenomen uren in de maand.

Ik heb geen creditfactuur ontvangen?

Dit kan diverse redenen hebben:

  • Wanneer u eigen bijdrage niet hoger is dan het maximaal uurtarief, ontvangt u uw eigen bijdrage terug van de overheid (SVB) en niet van ons. Wij betalen alleen de eigen bijdrage boven maximale uurtarief uit.
  • De compensatieregeling geldt alleen wanneer u uw facturen volledig heeft betaald. Als dit niet het geval is, krijgt u ook niet terug.
  • Uw opvang was gestopt voor 16 maart 2020.
  • U heeft nog een openstaand saldo van voor maart 2020. Wij hebben het bedrag van de teruggave verrekend met uw openstaand saldo
  • U heeft alleen een contract voor tussenschoolse opvang, daarvoor geldt de compensatieregeling niet.
Het bedrag dat ik terug krijg van SKH/SKiK is niet gelijk aan mijn factuurbedrag?

De compensatieregeling geldt alleen voor de periode van sluiting. Voor maart betreft dat de periode van 16 maart tot en met 31 maart. Daarnaast ontvangt u nu alleen het bedrag boven het maximale uurtarief terug.

Algemeen

Mag mijn kind naar de opvang?

Bekijk de beslisboom om te zien of uw kind naar de opvang kan:

Beslisboom tot 6 jaar

Beslisboom vanaf 6 jaar 

Wat moet ik doen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Handel verstandig zoals je ook bij een gewone griep zou doen.   

  • Regelmatig handen wassen;   
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;   
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;   
  • Geen handen schudden;  
  • Let er ook goed op dat kinderen na toiletgebruik hun handen goed wassen en ze met papieren doekjes kunnen afdrogen.
Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de Coronacrisis?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximum aantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de dagopvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Vragen
Bij vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren kunnen wij u helpen. Maak een afspraak via: plaatsing@kinderopvanghoorn.nl of 0229 248 770 

Voorbeeld berekenen bufferuren

Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.
In de gehele sluitingsperiode van 16 maart t/m 11 mei zal de volledige bijdrage voor de opvang worden vergoed en teruggestort.
Hoe zit het met de tegoeden die in de sluitingsperiode verliepen?
Er is besloten om de geldigheid van de afwezigheidstegoeden, die zijn ontstaan in de periode van 1 januari tot en met 15 maart 2020, te verlengen met exact de periode van sluiting.
Hoe zit het met mijn flexibel tegoed en opa&oma tegoed tijdens de sluitingsperiode?
U heeft voor uw kind bij SKH of SKiK een contract voor flexibele opvang of een opa&oma contract. Jaarlijks wordt in januari een tegoed toegekend voor het gehele jaar waarmee de opvang via het ouderportaal kan worden aangevraagd.
Het flexibele tegoed hoeft in deze periode niet ingezet te worden en zal daarom naar rato voor deze periode worden afgeboekt.
Mijn kind wordt 4, maar mag nog niet starten op school
U kunt ervoor kiezen om uw KDV plaats te verlengen indien er plaats is, de BSO plaats kunt u op de eerste schooldag in laten gaan. Dit geeft u dan ook door aan de Belastingdienst.

Noodopvang

Kan ik gebruik maken van noodopvang?
De kinderopvang is weer volledig geopend, daarom is noodopvang niet meer noodzakelijk.

Heeft u toch extra opvang nodig op reguliere tijden? Deze kunt u op de gebruikelijke manier aanvragen bij de kinderopvangorganisaties en gastouders. Heeft u een contract bij SKH of SKiK dan kunt u een extra dag aanvragen via het ouderportaal.

Heeft u extra opvang nodig in de avonden, nachten of weekenden? Per 1 juli is de 24-uurs noodopvang gestopt. De laatste weken maakten nog enkele gezinnen gebruik van de 24-uurs noodopvang. Deze gezinnen zijn geïnformeerd en hebben vanaf 1 juli een andere oplossing gevonden. Als er in de toekomst weer noodopvang nodig is, kan de locatie binnen korte tijd weer operationeel zijn voor 24-uurs opvang.

Buitenschoolse opvang (BSO) – 4-12 jaar

Vanaf 8 juni gaan alle BSO locaties (m.u.v. de thema BSO’s) weer regulier open.

Heeft u meer BSO dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Heeft u een extra dag BSO nodig, deze kunt u aanvragen via het ouderportaal. Heeft u een structurele uitbreiding van het contract nodig dan kunt u dit aanvragen via plaatsing@kinderopvanghoorn.nl, met een minimale duur van 1 maand.
Wat gebeurt er met de Thema BSO?

Wij hebben besloten om de Thema BSO’s tot en met de zomervakantie gesloten te houden omdat wij de hoeveelheid vervoer willen beperken.
Uw kind kan (net zoals in de vakanties) terecht op de vaste locatie, welke gekoppeld is aan school.

Wij verzoeken u om het volgende aan ons door te geven in het ouderportaal:

–          U zegt de dagen af waar u geen gebruik van kunt of wilt maken.

–          Wij zorgen voor verplaatsing van uw kind naar de aan de school gekoppelde locatie.

Wij verwachten de thema BSO’s na de zomervakantie weer te kunnen opstarten.

Heeft u een flexibel contract?
Vraag dan via het ouderportaal de gewenste dagen aan zoals u gewend bent.

Kinderdagverblijf en Peuterspeelschool/zalen – 0-4 jaar

Vanaf 11 mei zullen de locaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar weer volledig starten volgens reguliere tijden. Ruilen van dagen is alleen mogelijk als de bezetting op de groep dit toelaat.

Heeft u meer KDV dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Als dit incidenteel is, kunt u via het ouderportaal een extra dag aanvragen. In dat geval zijn de reguliere ruilregels van toepassing. Voor structurele uitbreiding van dagen, vraagt u een mutatie van uw contract aan via plaatsing@kinderopvanghoorn.nl, met een minimaal duur van 1 maand.
Is het ruilen van dagen ook mogelijk bij de Peuterspeelschool /-zaal?
Bij de peuterspeelscholen/-zalen is ruilen van dagen is niet mogelijk. In Koggenland worden er mogelijk (kleine) locaties tijdelijk samengevoegd.
Waarom krijg ik geen tegoed als ik een KDV-dag afmeld via het ouderportaal?
Vanaf 8 juni is het weer mogelijk om een tegoed te krijgen als u een dag afmeld. Voor het afmelden en tegoeden gelden dan weer de reguliere regels.
Back To Top