skip to Main Content

Stichting Kinderopvang West-Friesland is onderdeel van SCIO Groep voor opvang en onderwijs. SCIO Groep heeft een college van bestuur en een raad van toezicht.

College van Bestuur

Het collegiaal college van bestuur (CvB) wordt gevormd door een bestuurder. Het CvB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met de directeuren van de scholen, de raad van toezicht (RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook heeft het CvB regelmatig overleg met partners uit de regio.

Raad van toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) van SCIO Groep bestaat uit vijf leden die zich nauw verwant voelen met zowel de kinderopvang als het openbaar onderwijs. Het toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SCIO Groep en onderliggende organisaties en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. De RvT vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten, de Code Goed bestuur PO en Governance Code Kinderopvang aan de Raad zijn toegekend. De voorzitter van de RvT is mevrouw Claudia van Doesburg.
De drie rollen van de RvT zijn:
  • toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder
  • adviseur voor en belangrijke sparringpartner voor het CvB
  • is de werkgever van het CvB
De RvT neemt besluiten in:
  • het goedkeuren van de begroting,
  • de jaarrekening en
  • het meerjarig strategisch plan.

De RvT vergadert zes keer per jaar met het CvB over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Naast de locatiebezoeken heeft de RvT ook jaarlijks contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR en OR). Ook houdt de RvT periodiek zelfevaluaties.

Elke 4 jaar worden de leden opnieuw gekozen en elk lid mag maximaal acht jaar zitting nemen in de raad van toezicht.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar:
Raad van toezicht SCIO Groep
Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn

 

Back To Top