skip to Main Content

‘VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING…’

De Vreedzame BSO methodiek sluit aan bij die van de Vreedzame school en is gebaseerd op vier pijlers: samen meedoen, samen verantwoordelijk, samen conflicten oplossen en samen omgaan met verschillen. Alle pedagogisch medewerkers (pm-ers) van de BSO krijgen de training “Vreedzame BSO” die is ontwikkeld in samenwerking met een consulent van de Onderwijs Begeleidingsdienst ( OBD) die ook Vreedzame scholen begeleidt.

Samen meedoen
Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn! Pas wanneer kinderen een actieve bijdrage mogen leveren aan de organisatie van de leefomgeving, wordt deze door kinderen als positief ervaren. Een leefomgeving waar ze mee kunnen praten over de gang van zaken, leren om voor hun mening uit te komen én te luisteren naar die van een ander.
Kinderparticipatie is meer dan een kindervergadering. Het is een basishouding van de pm-ers om bij iedere activiteit na te denken over het aandeel dat de kinderen hierin kunnen hebben.

Praktijkvoorbeeld:
Voor het afscheid van een pm-er willen een paar kinderen zelf een plan maken. Ze hebben hun ideeën op papier gezet en gaan daarmee langs alle groepen om het voor te leggen aan de andere kinderen. Ze maken een actielijst en verdelen de taken. Ook de pm-ers krijgen een taak toebedeeld. De pm-ers zitten bij het overleg letterlijk aan de buitenkant van de kring.

Samen verantwoordelijk voor de groep en elkaar
Juist in de basisschoolleeftijd houden kinderen zich erg bezig met wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen. In de BSO groepen gaat het over hoe je met elkaar omgaat en hoe je op elkaar reageert. Vriendschappen zijn op deze leeftijd erg belangrijk. We werken actief aan een positief klimaat in de groep. We stimuleren met activiteiten dat kinderen elkaar leren kennen en naar elkaar kunnen verwoorden wat ze vinden en voelen.
De pm-ers zijn zich ervan bewust dat een positieve groep de basis is van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen.

Praktijkvoorbeeld:
Na de zomervakantie starten we op de BSO met het thema ‘We horen bij elkaar”. Alle activiteiten staan in het teken van elkaar beter leren kennen en samen bedenken welke afspraken ze met elkaar willen maken over hoe om te gaan met elkaar, de ruimte en de materialen.

Samen conflicten oplossen
Samenleven betekent dat je moet leren om samen te werken en soms om compromissen te sluiten. Conflicten horen bij het leven. Of je in staat bent om een conflict goed op te lossen, bepaalt of het uitloopt in een grote ruzie of uitsluiting. De groep is een goede oefenplaats om dit veilig en met begeleiding te oefenen.
Pm-ers zijn er niet om een conflict af te wenden of als scheidsrechter op te treden. De pm-er heeft de belangrijke rol om kinderen te leren omgaan met conflicten en hoe zij deze kunnen oplossen.

Praktijkvoorbeeld:
Bij een ruzie tussen drie kinderen op het schoolplein vraagt de pm-er of ze het zelf kunnen oplossen of dat zij kan helpen. Kinderen kiezen ervoor om het zelf op te lossen en gaan met elkaar in gesprek in de uitpraathoek.

Samen omgaan met verschillen
In de samenleving heb je altijd te maken met mensen die er anders uitzien, anders denken of iets anders vinden. Om hier respectvol mee om te kunnen gaan is het belangrijk dat kinderen een sterk en positief zelfbeeld hebben. Vanuit eigen kracht is het gemakkelijker om respect op te brengen voor mensen die anders zijn dan jij.
We willen uitstralen dat iedereen zichzelf mag zijn. We respecteren verschillen en stimuleren om open te staan voor anderen. Verschillen maken de wereld juist leuker!

Praktijkvoorbeeld:
De kinderen hebben samen een dansfeest georganiseerd. Op het feest gaat het er wild en vrolijk aan toe. Eén jongen van de groep, die slecht met veel prikkels om kan gaan, raakt helemaal van de kaart waardoor de sfeer ineens omslaat. Bij de nabespreking de volgende dag geven een aantal kinderen aan, dat ze een volgende keer rekening willen houden met dit probleem van hun groepsgenootje. Ze hadden niet goed bedacht dat dit voor hem te moeilijk was.

Back To Top